طرح دعوا توسط اتباع بیگانه در ایران و صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، اصفهان، ایران

چکیده

پدید هی مرز یکی از عوامل سیاسی انفکاک مادی و معنوی اشخاص است که بر روابط حقوقی آنان تأثیر میگذارد. دولت ها در قلمرو حاکمیت خود، حقوقی را برای اتباعشان در نظر می گیرند که بیگانگان از آن محروم هستند یا تکالیفی را بر عهده ی ایشان می نهند که بیگانگان از آن معافند. یکی از مصادیق این سنخ از روابط در نظام حقوقی ایران، اخذ تأمین از اتباع دول خارجی به هنگام طرح دعوی به طرفیت خوانده ی ایرانی در محاکم داخلی، موضوع ماده ی 144 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. چنان چه طرف دعوا، تبعه ی هیچ یک از دول تهای خارجی نباشد و به عبارتی بی تابعیت باشد، این پرسش مطرح میشود که آیا چنین حقی برای اتباع ایرانی؛ و در مقابل، چنین تکلیفی برای اشخاص ب یتابعیت وجود دارد؛ یا آنکه باید گفت، الزام آنها به دلیل فقدان نص قانونی، اجحاف در حق ایشان و نوعی بی عدالتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات