بررسی تشریفات رسیدگی به تخلفات وجرایم صنفی وغیر صنفی درشعب سازمان تعزیرات حکومتی ومشکلات و چالش های فراروی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر دفتر: دادگستری استاد: دانشگاه آزاد

چکیده

یکی از اهرم های کنترل کننده که در جمهوری اسلامی ایران برای برخورد وکنترل وپیش گیری از تخلفات وجرائم صنفی و قاچاق کالاوارز وبهداشتی ودارویی پیش بینی شده است سازمان تعزیرات حکومتی است که سازمانی شبه قضایی با ساختار اداری قضائی وابسته به وزارت دادگستری است جزء قوه مجریه محسوب می‌شود و زیر نظر وزیر دادگستری انجام وظیفه می‌کند تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی در درون قوه مجریه تجلی بارزی از مداخله دولت در حفظ حقوق عمومی ومنافع ومصالح همگانی می باشد و رسالت اصلی سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی است که رکن قضایی قوه مجریه در این زمینه محسوب میشود و قوه مجریه با توسل به این رکن به مقابله با تخلفات اقتصادی در کشور جمهوری اسلامی ایران میپردازد. لذا در این پژوهش سعی بر آن است تا با استفاده ازمنابع معتبر علمی ونظر کارشناسان ومتخصصین امر ضمن بررسی به بررسی وچگونگی روند دادرسی وتشریفات خاص دادرسی ناظر بر جرائم وتخلفات صنفی درمرحله بدوی تا مورد شناسایی و تبیین قرار گرفته و به منظور دست یابی به اهداف عالیه اقتصادی وپیشگیری وکاهش این تخلفات پرداخته شود و چالش‌ها و ابهامات که از حیث صلاحیت وشیوه دادرسی حاکم بر جرائم و تخلفات صنفی وغیر صنفی بر سر راه سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد برطرف و تعدیل گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات