واکاوی فقهی حقوقی مسئولیت کیفری شهادت کذب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق- دانشکده حقوق وعلوم انسانی- دانشگاه آزاد اصفهان-(خوراسگان)

2 گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تیران

چکیده

یکی از ادله­های پر کاربرد در اثبات جرایم و دعاوی کیفری استفاده از ادله شهادت می­باشد. این ادله هم در مباحث جزایی و هم در امور حقوقی مورد استفاده فراوان قرار می­گیرد. لذا در این مقاله مشخص می­گردد که در فقه و حقوق موضوعه نیز برای شاهد دروغگو که از آن در فقه به عنوان «شاهد الزور» تعبیر می­شود، مسئولیت کیفری وجود دارد. این جرم از جمله جرایمی می­باشد که صرفاً با فعل مادی تحقق می­یابد و از طریق ترک فعل هر چند کتمان حقیقتی صورت می­گیرد، اما بزه شهادت کذب واقع نمی­شود. برای این جرم مجازات­هایی از قبیل تعزیر (شلاق) و تشهیر، حبس، حد، قصاص و دیه در نظر گرفته شده است و در حقوق موضوعه به‏ جز تشهیر، مابقی مجازات شاهد دروغگو به تناسب نوع جرم اجرا می­شود. البته در حدود، خلاء قانونی برای شهادت کذب وجود دارد و فقط در جرم زنا مجازات جرم قذف برای شاهد کذاب پیش­بینی گردیده است و در باب قصاص نیز به تناسب مجازات جاری شده بر مشهود علیه، مجازات سلب حیات و قطع عضو اجرا می­شود و در جرایم تعزیری برای شاهد کذاب مجازات حبس و جزای نقدی پیش­بینی شده است. در خصوص آثار کیفری جرم شهادت کذب، ایجاد مسئولیت کیفری برای سایر اشخاص مثل ولی دم، قاضی، مأمور اجرای حکم  بر حسب مورد، متصور می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات