کروناویروس در چارچوب حقوق بین الملل و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارمند ارتش

چکیده

درحالی که چهارچوب های قانونی مشخص و خاصی در اصول حقوق بین الملل درباره بیماری های واگیردار از جمله کروناویروس پیش بینی شده بود، دولت ها بیشتر با توجه به قانون اساسی و مقررات خود این بحران را مدیریت کرده اند. در مورد کشورهای درگیر کرونا گزارشهای رسیده حکایت از نامناسب بودن وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها دارد بالاخص کشورهای درحال توسعه. از اینرو در این مقاله با هدف بررسی بحران کروناویروس در چارچوب حقوق بین الملل، تاثیر آن را بر امنیت اقتصادی تحلیل کردیم؛ که با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای یافته های پژوهش حاکی از آن است که محدودیت های ایجاد شده در نتیجه بحران کروناویروس در روابط تجاری بین المللی و همچنین اجرای قوانین بین الملل اقتصادی، باعث تهدید امنیت سرمایه گذاری و امنیت اشتغال و درآمد شده و در نتیجه تاثیر بر منابع اولیه، تولید، اشتغال، توزیع درآمد و رفاه میگذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات