دادسرا نهادی شرعی مبتنی بر سیره عقلاء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

دادسرا نهادی فرانسوی است که پس از انقلاب مشروطه وارد سازمان قضایی ایران شد. در این میان، عدم وجود نهاد دادسرا در صدر اسلام را نمی توان مستمسکی برای غیر شرعی خواندن این نهاد قرار داد. علت بیان مدعا، ابتنای مشروعیت نهاد دادسرا در چرخه قضایی ایران بر احکام امضائی استوار بر سیره عقلاست. اقدام مشابه عقلاء اقوام مختلف انسانی در بهره بردن از دادسرا در دَوران تاریخ، مُثبت عقلایی بودن این نهاد می باشد. عقل به‌عنوان منبع شناخت، نه‌تنها این نهاد را معارض با شرع مقدس نمی‌داند که آن را نصرتی برای نظام دادرسی اسلامی جهت برپایی عدالت به‌حساب می‌آورد. . در این میان، نگارنده بر آن است تا اولاً اثبات نماید که نهاد دادسرا یک نهاد شرعی اسلامی می باشد و در وهله دوم اثبات نماید که شرعی بودن نهاد دادسرا مبتنی بر احکام امضائی متکی بر سیره عقلاست و نه وجود نهادی بنام حسبه در صدر اسلام.

کلیدواژه‌ها

موضوعات