مالکیت مافی‌الذمه و اثر تحقق آن نسبت به ثالث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده

قانون مدنی ایران صرفا در قالب یک ماده به طرح مفهوم مالکیت مافی‌الذمه به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات پرداخته است اما تنوع مصادیق و فروع مختلفی که ممکن است در صورت تحقق مالکیت مافی‌الذمه مطرح شود و موضوع دادرسی قرار گیرد، ضرورت تحلیل ماهیت آن را توجیه می‌نماید. تعریف، تحلیل ماهیت و شناسایی اسباب تحقق این نهاد اولین گام جهت ارائه پاسخ به مسائل حقوقی مرتبط است. بررسی اثر مستقیم تحقق مالکیت مافی‌الذمه و همچنین آثاری که این موضوع بر حقوق و تعهدات ثالث ممکن است بگذارد باید مورد بررسی واقع شوند. اگرچه اصولا تحقق مالکیت مافی‌الذمه تاثیری در حقوق اشخاص ثالث نمی‌گذارد ولکن در هر فرض و حالتی لازم است با توجه به ماهیت و نوع تعهد و شناسایی دقیق رابطه‌ها اثر آن مورد بررسی قرار گیرد؛ آثار تحقق مالکیت مافی‌الذمه نسبت به ثالث از موضوعات مغفولی است که دارای فروع متعددی بوده و شایسته بررسی عمیق و استدلالی است. از یک سو نوع تعهد و دین پایه در نحوه تحقق مالکیت مافی‌الذمه موثر بوده و در هر مورد آثاری خاصی نسبت به ثالث برجای می‌‌‌گذارد؛ و از سوی دیگر در تعهدات متعددالاطراف نیز باید در فروض و شقوق مختلف به شناسایی آثار تحقق مالکیت مافی الذمه نسبت به سایر متعهدین پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات