بررسی تطبیقی سرقت حدی از منظر قرآن کریم، فقه و حقوق جزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه شهید مطهری واحد تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه شهید مطهری واحد تهران، تهران، ایران

3 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد شهرری، تهران، ایران

چکیده

نقش آموزه‌های اسلامی در سالم سازی محیط اجتماعی و سازمانی کاهش تخلف و جرم، و نیز جایگاه رویکردهای آن در برنامه پیشگیری از جرم و نظام حقوقی اسلام، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در فقه جزایی اسلام، جرم سرقت، تنها جرم مالی بوده که مستوجب حد با شرایطی خاص می‌باشد. قرآن کریم به عنوان اصلی‌ترین منبع تشریع اسلامی در آیه 38 سوره مائده، به قطع دست مرد و زن سارق حکم نموده است و این حکم به منزله یکی از حدود تلقی می‌شود؛ اما روشن است که تفصیل این حکم کلی را باید در پرتو سنت و قوانین موضوعه جست‌و‌جو کرد. با بررسی آیه شریفه سرقت، از برداشت‌های فقهی و حقوقی بهره‌مند شدیم که اعمال قطع ید بر سارق، مستلزم شرایطی در شخص سارق، عمل سرقت و چگونگی انجام آن و مال مسروقه می‌باشد. به علاوه، اجرای حد نیز خود شرایطی دارد که بدون تحقق آن‌ها، حد بر سارق اجرا نمی‌شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، آیه سرقت را با رویکرد فقهی و حقوقی بررسی نموده است.

کلیدواژه‌ها