جایگاه علم قاضی در ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

اصفهان خیابان ۲۲بهمن مجموعه اداری امیر کبیر بازرسی کل استان اصفهان

چکیده

علم قاضی روش و یا اصولی است که آن باید از طرق مختلف برای مستند و مستدل بودن حکم که صادر میکن ند اقدام نماید. در مرحله اول استناد به مواد قانونی که مدون است و دوم به اماره قضایی و در مرحله سوم به اصول عملیه، قابل به ذکر است اصول عملیه خاص نیز وجود دارد مانند: اصاله الصحه و مصادیق آن که خود یک قاعده است و مدرک آن قرآن – روایات- اجماع-سیره- و عقل میباشد. اما تصمیماتی که قضات میگیرند دونوع است یکی قرار که در دادسراها صادر میشود ودیگری رای در دادگاهها، زمانی که دادگاه تشخیص دهد که موضوع دعوا جنبه فنی و تخصصی دارد به کارشناس میتواند ارجاع دهد و نظر کارشناس برای روشن شدن موضوع دعوا برای قاضی جنبه ی علمی دارد و آگاهی پیدا میکند نسبت به مقصر بودن ونبودن یا اعلام جرم که آیا اتفاق افتاده یا خیر.

در هر صورت قاضی نمیتواند با شک و گمان و ظن حکم دهد و این نوع روش صحیح نیست.

طبق اصل 37 قانون اساسی که مقرر میدارد.

اصل برائت یعنی باید بنا را بر بی گناهی افراد گذاشت تا اینکه با رسیدگی صحیح و عادلانه جرم کسی در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود. این اصل نه تنها در امر کیفری بلکه در دعاوی حقوقی و مدنی نیز جاری بود و هر شخص بری الذمه محسوب میشود و مگر اینکه دین او ثابت شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات