چالش ها و راهبردهای پیشگیرانه وضعی در قبال جرایم زیست محیطی

نویسندگان

1 گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

2 گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران

چکیده

لزوم مقابله و پیشگیری وضعی از جرایم و تعرضات نسبت به محیط زیست همواره مورد توجه نظام قضایی ایران قرار داشته؛ اما در این راستا همواره با چالش­هایی متعددی مواجه بوده است. این مطالعه با هدف شناسایی این چالش­ ها، راهبردهای علمی و مؤثر در جهت مقابله با جرایم زیست محیطی در نظام کیفری ایران ارائه شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی ـ تحلیلی است. ابزار گردآوری داده­ های کتابخانه ­ای، از طریق مطالعه کتب، مقالات و آثار علمی مرتبط با موضوع است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد، از رهگذر مفید بودن بکارگیری فناوری ­های جایگزین انسان به عنوان راهبردی مطلوب در پیشگیری وضعی در قبال جرایم زیست محیطی، آنچه موجب چالشی عمیق در این حوزه شده است عدم اتّخاذ راهبردهای پیشگیرانه کرامت­ مدار توسط دولت به عنوان متولی اصلی این امر در جهت بکارگیری مشارکت جامعه نهادهای غیر دولتی می­باشد، چراکه شایسته نیست، پیشگیری از بروز جرایم زیست محیطی موجب خدشه بر آزادی­ های فردی و حقوق افراد در جامعه شود. لذا استفاده از فناوری جهت پیشگیری وضعی نباید افراطی باشد و در کنار استفاده متعادل از آن، باید از نهادهای غیردولتی نیز کمک گرفت. نتایج نشان می­دهد که راهبرد­های پیشگیری وضعی در قبال جرایم فوق، صرفاً به دنبال اتخاذ اقداماتی است که در تصمیم بزهکاران بالقوه تأثیر گذارد، با این وجود، هزینه ­ی کمتری را بر جامعه تحمیل می­ نماید. لذا این شیوه پیشگیری، در کشور ما از سوی مسؤولان قضایی با استقبال بیشتری مواجه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات