دوره و شماره: دوره 2، شماره 14، آذر 1398، صفحه 1-188 
هرزه نگاری ر ایانه ای

صفحه 123-145

امیر هاشم زاده؛ مهدی هلالی؛ مهرداد موحدی