دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-186 
نگرشی نو به مسئولیت پزشک با رویکرد اخلاقی

صفحه 115-130

محمد جواد عبداللهی؛ مهدی رضایی مقدم