دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، آذر 1400، صفحه 7-165 
بررسی تطبیقی سرقت حدی از منظر قرآن کریم، فقه و حقوق جزا

صفحه 7-20

محمد رسایی؛ میثم عباسی لاهرودی؛ محمد عباسی لاهرودی


تبیین کفالت اشخاص حقوقی در آیین دادرسی کیفری

صفحه 139-158

حامد رستمی نجف آبادی؛ محمدرضا حق شناس