اهداف و چشم انداز

دست اندرکاران این نشریه امیدوارند در راستای اهداف ذیل، با نشر اندیشه های نو در حوزه موضوعی مجله بتوانند به گسترش مرزهای دانش و چاره جویی برای چالش های موجود در حوزه فقه و حقوق کمک نمایند.

1- تببین دیدگاه های فقهی علمای متقدم و متاخر

2-  توسعه مطالعات تطبیقی مکاتب و مذاهب فقهی و اصولی

3- مقایسه تطبیقی و تحلیلی احکام فقهی وحقوقی با قوانین موضوعه ایران

4- ایجاد بستر مناسب به منظور عرضه جدید ترین آرای فقهی و حقوقی توسط صاحبنظران و نقد دیدگاه های موجود

5-  ایجاد بستر مناسب برای مطالعات فقه مقارن با تاکید به منابع و مبانی مشترک میان مذاهب اسلامی

6-   شناساندن آثار و دیدگاه های بدیع فقهی و اصولی

7-  معرفی‌ دستاوردهای‌ جدید پژوهشی‌ و ایجاد زمینه‌ تبادل‌ اندیشه‌

8-  طرح‌ مسائل‌ علمی‌ نو و گسترش‌ مرزهای‌ دانش‌

  9-  ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ صاحبنظران‌، کارشناسان‌ و علاقه‌مندان

10-  ایجاد زمینة‌ همکاری‌ بیشتر بین‌ پژوهشگران

11-  ایجاد روحیه‌ و انگیزه‌ تحقیق‌ در جامعه‌

12-  کمک‌ به‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ همکاران

13-  کمک‌ به‌ مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ علمی‌، فنی‌ در ارتباط‌ با تنگناهای‌ علمی درعرصه حقوق