اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدحسین آقایی

حقوق کیفری و جرم شناسی معاون قضایی و معاون منابع انسانی دادگستری کل استان اصفهان

s.r.sojudigmail.com

سردبیر

سیداحمد عسگری ارجنکی

حقوق عمومی سرپرست واحد پژوهشی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان اصفهان

ahmadasgari92gmail.com

مدیر اجرایی

سیداحمد عسگری ارجنکی

حقوق عمومی سرپرست واحد پژوهشی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان اصفهان

ahmadasgari92gmail.com

مدیر وب سایت

حجت اله بهلولی

مهندسی کامپیوتر کارشناس مسؤول نرم افزار

bohloolilive.com
03136612022


 

 

 

اعضای هیات تحریریه

حسن پوربافرانی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

hpoorbafraniyahoo.com
09133288144

سیامک بهارلویی

حقوق خصوصی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

dr.baharlueegmail.com
09131884595

مسعود حیدری

حقوق جزا و جرم شناسی استادیار-عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

masoud_heidari2yahoo.com
09131115525

ابراهیم شریفی گرم دره

حقوق جزا و جرم شناسی معاون محاکم قضایی

sharifidogmail.com
09131061896

مسعود راعی

دانشیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

masuodraeiyahoo.com
09131949578

حمید رئوفیان نائینی

حقوق کیفری و جرم شناسی رئیس دادگستری شاهین شهر

hamid_65raufyahoo.com
09132090441

علی نوریان

حقوق خصوصی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان

noorian149yahoo.com
09131254866

محمدحسین آقایی

حقوق کیفری و جرم شناسی معاون قضایی و معاون منابع انسانی دادگستری کل استان اصفهان

s.r.sojudigmail.com

سیداحمد عسگری ارجنکی

حقوق عمومی سرپرست واحد پژوهشی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان اصفهان

ahmadasgari92gmail.com

محمد محمدی

حقوق خصوصی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اصفهان

mohammadi.ara1399gmail.com

ویراستار

راضیه عرب

حقوق عمومی دادورز

r.arab69gmail.com