فرایند پذیرش مقالات

1- ثبت نام اولیه و عضویت در سامانه مجله توسط نویسنده

2- ارسال مقاله بر اساس دستورالعمل راهنمای نویسندگان 

3- ارجاع به داور متخصص جهت انجام داوری و اعلام نظر

4- ارسال مقالات پذیرفته شده به ویراستار ادبی

5-بررسی و اعمال نقطه نظرات ویراستار توسط نویسنده

6-ارزیابی و تصمیم گیری نهایی مقالات داوری شده

7- انتشار نسخه الکترونیکی و سپس کاغذی