داوران

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
محمد بقایی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار-بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب
مریم بلندی برزکی حقوق خصوصی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
حمید بهرامیان حقوق خانواده، فقه استاد-مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر
مهدی رجبی حقوق جزا و جرم شناسی رییس شعبه 107 کیفری دو کاشان
محسن رحمانی فرد حقوق جزا و جرم شناسی استادیار-دادسرای اصفهان
سیدرضا سجودی حقوق جزا و جرم شناسی معاون قضایی و معاون منابع انسانی
علیرضا شمس حقوق خصوصی مستشار دادگاه تجدیدنظر
مرتضی صادقی دهصحرایی گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرکرد.
محمد جواد عبداللهی حقوق خصوصی گروه حقوق، دانشکده حقوق و اقتصاد، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
مجتبی فرهمند حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه تیران
کامران قدوسی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد
محمد محمدی حقوق، حقوق خصوصی معاون قضایی
محمدرضا ملت بین الملل قاضی دادگستری